Oczyszczanie, dezynfekcja i chlorowanie wody przeznaczonej do spożycia

Konieczność dezynfekcji

Źródłem większości zakażeń bakteriologicznych wody są nieszczelności z systemów kanalizacyjnych, np. szamb, dołów chłonnych i innych zbiorników, które powodują przenikanie mikroorganizmów, takich jak np. bakterie, pochodzących z odchodów ludzkich i zwierzęcych. Powyższa sytuacja, w połączeniu z nieodpowiednim zabezpieczeniem ujęć wody, prowadzi niemal zawsze do bardzo niebezpiecznego skażenia wody.

Wodę przeznaczoną do spożycia (pitną) najczęściej skażają bakterie grupy coli, Enterokoki, czyli tzw. Paciorkowce kałowe, Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy), Salmonella typhi, czyli tzw. Pałeczka duru brzusznego. Rezerwuary wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) infekują nie tylko bakterie. Mogą być, także zanieczyszczone grzybami, wirusami i pierwotniakami.

Nawet pełne uszczelnienie systemów kanalizacyjnych, zbiorników oraz studni nie gwarantuje odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. W związku z bardzo trudnym utrzymaniem należnego poziomu sterylności wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) pochodzącej ze studni lub zbiorników, niezbędne są zabiegi dezynfekujące oraz oczyszczanie. Termin „dezynfekcja wody” oznacza dezaktywację lub oczyszczanie wody z patogennych mikroorganizmów takich, jak np. wspomniane bakterie coli czy enterokoki. Mówiąc prościej, dezynfekcja i uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia (pitnej), to doprowadzenie jej do stanu czystości zgodnego z przeznaczeniem, np. do picia.

Nieocenione bogactwo czystej wody

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), około 80% wszystkich współczesnych chorób ma bezpośredni związek z jakością wody przeznaczonej do spożycia  (pitnej). Nasze zdrowie zależy w dużym stopniu od czystości wody, którą spożywamy, a ta będzie czysta na tyle, na ile będzie funkcjonował system kontroli jakości i przeciwdziałania zakażeniom wody. Jednym z podstawowych elementów działania takiego systemu jest regularne badanie wody na obecność mikroorganizmów chorobotwórczych. Nawet nieznaczne przekroczenie norm łączy się z koniecznością wykonania zabiegów dezynfekcyjnych. Lekko skażona woda szybko zanieczyszcza instalacje, powoduje intensywny rozwój biofilmu i w krótkim czasie może doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości wody oraz stanu higienicznego całej instalacji. Aby temu zapobiec należy działać jak najszybciej, gdy tylko pojawiają się pierwsze sygnały o przekroczeniu wartości dopuszczalnych dla czystej wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Cel dezynfekcji

Celem dezynfekcji jest całkowite zniszczenie wegetatywnych form mikroorganizmów oraz maksymalna redukcja form przetrwalnikowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla odbiorcy i zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na materiał instalacji. Skuteczność dezynfekcji w dużym stopniu zależy od zastosowania właściwej metody oraz poprawnego jej przeprowadzenia.

Metody dezynfekcji wody

Dezynfekcja podchlorynem sodu (chlorowanie) – to najbardziej powszechny sposób dezynfekcji. Dozowanie podchlorynu sodu powoduje, że zachodzą w wodzie reakcje, w wyniku których powstaje jon OCl-. Jon ten jest aktywnym środkiem utleniającym i dezynfekcyjnym. Dawka chloru dla wody o przeciętnych własnościach wynosi 0,3 – 1 mg/dm3. Skuteczność jego działania jest w dużym stopniu uzależniona od wartości pH (im niższe pH tym wyższa skuteczność podchlorynu). Niestety zmniejszenie pH pociąga za sobą zwiększenie właściwości korozyjnych, a co za tym idzie skrócenie żywotności instalacji i większą jej podatność na tworzenie biofilmu. Kolejną wadą chlorowania wody jest powstawanie halogenowych związków organicznych, których obecność jest szkodliwa dla zdrowia człowieka. Wykazują one właściwości toksyczne i kancerogenne (rakotwórcze), a ich usunięcie z wody jest trudne.  Natomiast chlorowanie wody to metoda, która pozwala na dezynfekcję wody z m. in. bakterii coli fekalnej znajdującej się w odchodach ludzkich i zwierzęcych, bakterii duru brzusznego występujących w glebie oraz wielu innych bakterii, grzybów, i wirusów.

Dezynfekcja ozonem (ozonowanie) – jest dużo skuteczniejszą i bardziej bezpieczną metodą dezynfekcji wody niż chlorowanie. Niestety dużą wadą ozonu jako środka dezynfekcyjnego jest jego niska trwałość i brak działania w całej instalacji, co sprawia, że jego zastosowanie jest ograniczone.

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru – zastosowanie tego środka do celów dezynfekcji wody wiąże się z jego selektywnymi właściwościami utleniającymi. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, co prowadzi do śmierci komórki. Z uwagi na swoją selektywność działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje tak silnie korozyjnie na materiały instalacyjne. Również wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów wyższa.

Dezynfekcja promieniami UV – polega na miejscowym naświetlaniu wody promieniami o odpowiedniej długości fali. Promienie UV ingerują w strukturę DNA i RNA mikroorganizmów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozmnażania. Zastosowanie promienników UV nie powoduje zmian organoleptycznych oraz fizykochemicznych wody, a specyfika ich działania umożliwia ciągłość pracy. Wadą tej metody jest jej ograniczone miejscowo działanie i możliwość wtórnego zakażenia wody.

Lampy UV stanowią bardzo nowoczesne i niezwykle praktyczne rozwiązanie w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia (pitnej) we wszystkich tych miejscach, gdzie obowiązują najwyższe standardy czystości czyli, np. w wodociągach, laboratoriach, gabinetach zabiegowych czy na basenach. Lampy UV charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością działania oraz łatwością obsługi, a zwarta obudowa pozwala na zamontowanie ich w każdej instalacji.

Zalety: Łatwość obsługi i montażu w istniejących instalacjach, niskie koszty eksploatacji, podwyższone bezpieczeństwo pracy, brak wpływu na smak i zapach wody, brak konieczności używania chemikaliów w wodzie, brak produktów ubocznych, ciągłość pracy, brak oddziaływania korozyjnego na materiały instalacyjne, bezpieczeństwo dla środowiska

Nasza oferta

-dobór, sprzedaż, montaż i dostawa systemów ciągłej dezynfekcji wody
-mobilne zestawy do dezynfekcji wody
-dezynfekcja zastępcza
-dezynfekcja w sytuacjach wyjątkowych
-obsługa systemów dezynfekcji wody
-dostawa podchlorynu sodu oraz komponentów do produkcji dwutlenku chloru
-dobór, sprzedaż, montaż i obsługa lamp UV

Korzyści dla Państwa

Czysta, wolna od bakterii, wirusów i grzybów woda jest nieocenionym skarbem w każdym gospodarstwie domowym. Prezentujemy Państwu ofertę, która wychodzi naprzeciw najwyższym normom i standardom w zakresie bezpieczeństwa i czystości przeznaczonej do spożycia (pitnej) wody.

Zapewniamy szybkość i skuteczność działania. Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników i środowiska. Korzystając z naszych usług oszczędzą Państwo czas oraz zmniejszą koszty. Mają Państwo pewność profesjonalnego doboru i montażu urządzeń, co skutkuje spokojną i bezpieczną eksploatacją oraz poprawą w zakresie stanu higienicznego wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Wszystkie usługi, takie jak dezynfekcja i oczyszczanie wykonujemy zgodnie z zaleceniem sanepidu, normami branżowymi i przepisami prawa.

Skontaktuj się z Nami !